Miłujący Bóg UPOMINA…(mp3)

25 października 2019, autor: Krzysztof Osuch SJ

Na końcu będzie krótkie nawiązanie do słów Jezusa brzmiących poważnie a nawet groźnie. Wpierw popatrzmy na Boże działanie nazywane: UPOMINANIEM, zapowiedzią KARY, wzywaniem do NAWRÓCENIA… Uczyńmy to w nieco szerszym kontekście Księgi Amosa (całej, ale to tylko parę stron). Z pomocą przyjdzie nam znakomite objaśnienie z Przewodnika po Biblii…  

Znalezione obrazy dla zapytania amos  

Am 7,12-15:
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „Widzący”, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego”.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 13, 1-9:

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 10, 1-6. 10-12:

Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.
Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.
A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Komentarze

Jedna odpowiedź do wpisu “Miłujący Bóg UPOMINA…(mp3)”
 1. s.Krystyna pisze:

  Orędzie Matki Bożej z Medziugorja dla świata
  z 25 października 2019 roku
  przekazane widzącej Mariji

  „Drogie dzieci!

  Dziś wzywam was do modlitwy.

  Niech modlitwa będzie balsamem dla waszej duszy, bo owocem modlitwy jest radość, dawanie, świadczenie o Bogu poprzez wasze życie.

  Małe dzieci, gdy całkowicie oddacie się Bogu, On będzie się troszczył o wszystko i będzie was błogosławił, a wasze ofiary będą miały sens.

  Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem.

  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.