K. Osuch SJ, Miłość bliźniego – obietnice i … bestie (mp3)

12 czerwca 2013, autor: Krzysztof Osuch SJ

Jeszcze jedno rozważanie o miłości do bliźnich w oparciu (jeszcze raz) o mocne i wielce obiecujące słowo z Izajasza 58,1-12; akcent padnie na wielkie OBIETNICE, powiązane z miłowaniem drugiego człowieka. Będzie też przestroga przed nienawiścią (to oczywiste), a jeszcze bardziej przed żywieniem URAZY (jedna z niegroźnie wyglądających „bestii”). Na samym początku jest znakomita zachęta św. Pawła z Listu do Rzymian (byłby to temat sam w sobie), po drodze wskażę kilka odniesień do św. Jana, szczególniej do Księgi Kapłańskiej, zaś na samy końcu będzie zachęta, by bardzo osobiście odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13).

[Uwaga:] Dotychczasowe rozważania w mp3 (ich spis i linki) można znaleźć w dwóch miejscach:  na tej stronie: http://osuch.sj.deon.pl/moje-mp3/    a także w tym wpisie: http://osuch.sj.deon.pl/2013/02/22/k-osuch-sj-rekolekcje-zaufaj-bogu-niebo-albo-pieklo-nawrocenie-mp3/

 

Miłość bliźniego – obietnice i … bestie

https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/08.%20Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20bli%C5%BAniego%20-%20obietnice%20i%20bestie%20%28Iz58%20in.mp3

Uwaga techniczna: 1. kliknąć na powyższy↑ link; 2. pojawi się na końcu linka słowo [Download]; 3. znów kliknąć na to słowo Download; 4. otworzy się strona do odsłuchania, 5. z możliwością zapisania strony (pliku dźwiękowego) na swoim komputerze.

Rzymian 12:1  A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
2  Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
3  Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.
4  Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność –
5  podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
6  Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – do stosowania zgodnie z wiarą;
7  bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich;
8  bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.
9  Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.
10  W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
11  Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu.
12  Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali.
13  Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
14  Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.
15  Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą.
16  Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych.
17  Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi.
18  Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.
19  Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go.
20  Jeżeli pragnie – napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.
21  Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Jana 15:12  To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
13  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
14  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

2 Jana 1:5  A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to – nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku.
6  Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować.
Kapłańska 19:17  Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.
18  Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!

1 Koryntian 13:1  Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
2  Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
3  I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
4  Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
5  nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
6  nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
7  Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
8  Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
9  Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
10  Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
11  Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12  Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
13  Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

 

 

Komentowanie wyłączone.